Garanti

En konsument (privatperson) har rätt att tillämpa de nationellt lagstadgade rättigheterna gällande konsumentvaror och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter. För övriga användare gäller köplagen.

Monark Exercise ABs återförsäljare lämnar garanti på nya Monarkprodukter vilken gäller för material- eller tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden. Monark Exercise AB eller dess återförsäljare avgör om den felaktiga delen skall repareras eller bytas ut enligt villkoren här nedan.

Ägargarantin är giltig endast om produkten används i de miljöer som tillåts enligt Monark Exercise AB. Vilka miljöer som är tillåtna nämns i manualen.

3. SPORTS & MEDICAL: Innebär fri användning utan instruktion.
4. CARGO: Innebär fri användning utan instruktion.
I nedanstående tabell visas garantitiderna för produkternas olika komponenter.

DELAR

Produktkategori
Sports & Medical
Cargo
Ram 5 år 3 år
Mekaniska delar 3 år 3 år
Slitagedelar 
inklusive elektronik
1 år 1 år

Observera att garantivillkoren kan skilja för användningsområdet. Garantitiden gäller från det datum den ursprungliga ägaren köpt produkten – eventuella garantireparationer förlänger inte garantitiden.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

Garantin gäller för tillverknings- och materialfel, förutsatt att produkten är i originalmonterat skick. Garantin gäller endast för fel som uppstår vid normalt bruk och då produkten använts enligt Monark Exercise ABs instruktioner gällande montering, skötsel och användning.

Garantin gäller inte för produkter eller delar som har ändrats utan Monark Exercise ABs godkännande. Garantin gäller inte för fel som beror på normalt slitage, felaktig användning, användning i förhållanden som inte är avsett för produkten, korrosion eller lastnings- och transportskador. Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning såvida dessa inte väsentligt hindrar produktens användning eller har orsakas av ett fel i produkten.

Garantin gäller inte för underhållsarbete, som rengöring, smörjning eller normal kontroll av komponenterna och inte heller för monteringsarbete som kunden själv kan göra och som inte kräver att produkten plockas isär eller sätts ihop. Det gäller till exempel byte av mätare, pedaler eller andra motsvarande enklare delar. Garantireparationer utförda av andra än en godkänd Monarkrepresentant ersätts inte.

Om instruktionerna i manualen inte följs upphävs produktens garanti.

FELANMÄLAN

En felanmälan ska innehålla följande uppgifter:
1. Produktens serienummer
2. Datum då produkten levererades till den ursprungliga köparen
3. Uppgifter om den plats och de förhållanden produkten används i (hemmet, offentligt bruk, gym)
4. Noggrann beskrivning av felet/defekten

Vid eventuella garantifrågor är kvitto/inköpshandling viktigt. Spara därför dessa handlingar.

GARANTINS OMFATTNING

Garantin gäller från första köpdatumet. Oavsett omständigheter ansvarar inte Monark Exercise AB eller våra återförsäljare för uppkomna personskador som påverkar köparen och som innebär inkomstförlust eller andra ekonomiska följder.

REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV REDSKAPET

Trots regelbunden kvalitetskontroll kan det förekomma individuella fel eller funktionsstörningar som beror på enstaka komponenter. Det är oftast onödigt att skicka iväg hela produkten för reparation eftersom felet enkelt kan avhjälpas genom att byta komponent. Vid eventuella garantifrågor är det bäst att kontakta Monark Exercise ABs återförsäljare.

ARBETE

Initial felsökning ingår i återförsäljarens åtagande inklusive dokumentation för Monark Exercise AB bedömning av felavhjälpande åtgärd. I händelse av ett fel som kan härledas till material eller montage under garantiperioden kommer Monark Exercise AB, att på egen bekostnad, avhjälpa felet och täcka kostnader för delar och transport av dessa men inte täcka kostnader för eventuellt arbete eller andra transporter.